Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
 1. Home
 2. Kollegielivet

Kollegielivet

Velkommen til din kollegieplads i Nuuk

Hvad enten du skal være her i kortere eller længere tid, vil kollegiet være en væsentlig del af dit liv, mens du er på uddannelse i Nuuk.

Er du hjemme fra for første gang, skal du både finde ud af at klare en masse praktiske ting og i højere grad end tidligere tage ansvar for dig selv.

På kollegiet vil du leve tæt med mange mennesker. Det kræver både åbenhed, hensyn og tolerance, til gengæld vil det blive udbytterigt for dig.

I samarbejde med personalet og de øvrige kollegianere kan I gøre kollegiet til andet og mere end et sted, hvor man er nødt til at opholde sig på grund af sin uddannelse.

Vi håber, I vi l tage udfordringen op og være med til at skabe et godt kollegie miljø.

Med ønske om et godt kollegie ophold.

 

Kollegie ophold

Kollegier med fælles bad og køkken, samt fælles opgang skal selv sørge for rengøringsartikler.

KoIlegieadministrationens Fælleskontor forslag til denne ordning er, at hver kollegianer betaler kr. 20,- eller kr. 25,-pr. måned.

Såfremt der er nogen spørgsmål er i altid velkommen i Kollegieadministrationens Fælleskontor.

Kollegieadministrationens Fælleskontor finder det væsentligt at samarbejdet i fællesskab skal fungere positivt.

 

QUJANAQ – Tak for samarbejdsviljen.

 

Velkommen til nye beboere

Kollegieadministrationens Fælleskontor arrangerer hvert år fællesmøder for samtlige beboere, der informeres om reglementet og andre forhold.

 

Rygning

 Rygning er forbudt overalt i kollegiet, også i dit værelse.

 

Opvask

 Vask altid op efter dig, også når du har spist.

 

Rengøring

Beboerne laver og følger en rengøringsplan, og gør rent inden for den planlagte tid.

Husk at alle beboerne har pligt til at deltage i fællesrengøringen.

 

Frysere og køleskabe

I alle kollektiv kollegier er der køleskab og frysere, man skal huske på, at man deles om de frysere og køleskabe, der er.

 

Regler

 I den periode du bor på kollegiet, er du forpligtet til at overholde de regler, der gælder for kollegier, da du i modsat fald kan bortvises. Der kan i sådanne tilfælde ikke anvises et værelse på et andet kollegie.

 

For alle kollegier der hører under I.K.I.N. kollegier findes der fællesregler, og herudover findes særlige regler (husorden) på alle kollegier.

 

Følgende punkter medfører ophævelse af lejeaftale med øjeblikkelig virkning:

 • Vold eller trusler om vold mod andre og/eller personale.
 • Besiddelse og brug eller begrundet mistanke af narkotiske stoffer på kollegier (der ses bort for brug af disse i medicinsk øjemed).
 • Tyveri mod øvrige beboernes og kollegiets ejendele.
 • Hærværk.
 • Besiddelse af skydevåben på værelset/kollegiet - uden særlig tilladelse.
 • Fremleje af kollegiebolig til anden person

 

Følgende punkter medfører advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning:

 • Brug af alkoholiske drikke, såfremt det er til gene for andre beboere samt personale.
 • Husdyr, såsom hunde og katte samt andre pattedyr.
 • Tilsidesættelse af husreglerne rengøring, obligatoriske/mødepligtige beboermøder m.m.

 

Af almene bestemmelser kan nævnes følgende:

 • Støj og høj musik må ikke være til gene for andre beboere og der skal være ro på værelserne senest kl. 23:00. Børnero senest kl. 21:00.
 • Alkohol er ikke tilladt efter kl. 0:00 i alle ugens dage på samtlige kollegier.
 • Besøgende må under ingen omstændigheder genere beboerne. Beboeren har ret til at få besøg fra udefra, men kun i 14 dage (husk at søge om det via feriegæst blanketten).

 

Hvor der i reglerne ikke er angivet særlige sanktioner for overtrædelser, medfører følgende:

 1. Mundtlig advarsel (som noteres skriftligt til sagen).
 2. Skriftlig advarsel.

 

Kollegieadministrationens Fælleskontor er organisatorisk en del af departementet, og Kollegieadministrationens Fælleskontors afgørelser er derfor også departementets afgørelser. Man kan dermed ikke klage over afgørelser til en anden administrativ myndighed. Hvis man mener der er sket fejl i sagsbehandlingen, kan man bede Kollegieadministrationens Fælleskontor om at genbehandle sagen.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du indbringe sagen for domstolene.

 

Post

Breve til dig bliver afhentet i posthuset hver onsdag og fredag. Posten bliver lagt i postbakken i hver fællesgang i de respektive kollegier.

 

Værelset i kollektive boliger

På dit værelse er der de nødvendige standardiserede møbler, du har brug for. Du skal selv medbringe dyne, hovedpude, sengelinned og håndklæder.

I køkkenet er der ligeledes det mest nødvendige køkkenudstyr, sådan at der er mulighed for at lave mad.

Hærværk og misligholdelse af værelset, bortset fra almindelig slitage, medfører erstatningsansvar. Værelset må kun bebos af dig og det kan medføre bortvisning, såfremt dette ikke overholdes.

 

Husleje og depositum

Huslejen udgør:

Husleje udgør kr. 850,00 pr. måned pr. beboer, og 1.700,00 for ægtepar. Ved indflytning skal der ikke betales et depositum.

I huslejen er inkluderet værelsesinventar, vand, varme og elektricitet

  

Betaling af husleje:

Den månedlige husleje betales forud og skal være betalt senest den 3. i måneden.

Huslejen betales som dagtakst.

Betales husleje ikke til den fastsatte tid, og der skyldes mere end 2 måneders husleje, opsiges lejekontrakten.

Kollegie Administrationens Fælleskontor har ikke genhusningspligt i henhold til lejeforordningen § 1. stk. 2 (§ 2. stk. 3 i den gamle forordning).

 

Vaskerier

Der er placeret flere vaskerier på de respektive kollegier, som du kan benytte. Der er ophængt brugsanvisning, men er du, tvivl, så spørg andre beboere eller personalet. Vi modtager kun kort som betalingsmiddel (Akiliut, Dankort, Visa & Mastercard).

Du kan købe og genopfylde vaskebrikken inden for åbningstiden af Kollegieadministrationens Fælleskontor. Genopfyld med omtanke, da saldoen af vaskebrikken ikke kan refunderes.

Du skal selv medbringe sæbepulver samt skyllemiddel til vaskemaskinen.

Du bør ikke tørre tøj på værelset, det giver en usund fugtig luft i værelset. Huset hæfter ikke for dit vasketøj, så pas på det og fjern det, så snart det er tørt.

 

Ønskeflytning/boligbytte

Hvis kollegieopholdet kommer til at vare mere end 10 måneder og man allerede har boet 3 måneder i den tildelte kollegie, har man mulighed for at søge ønskeflytning til et andet kollegie eller søge boligbytte med en anden kollegiebeboer.

Man må ikke have restance til Kollegieadministrationens Fælleskontor før man søger ønskeflytning eller boligbytte.

 

Rengøring

Beboerne på kollegiet skal selv sørge for rengøring, både af egne værelser og fællesarealer som opholdsrum, køkkener og badeværelser. Den rengøringsplan der udarbejdes, skal følges af beboerne. Det kan medføre opsigelse fra kollegiet, såfremt man ikke overholder rengøringsplanen.

 

Forsikring

Du bedes bemærke at Kollegieadministrationens Fælleskontors forsikring dækker ikke for div. tyveri eller brandskade for personlige effekter. Det vil være en fordel at du har din egen forsikring, du kan eventuelt undersøge om du er dækket af dine forældres forsikring, mens du er under uddannelse eller tegn selv en forsikring.

 

Spar på vand, el og varme

Det er ganske let og af stor økonomisk betydning, at beboerne hjælper med al spare på vand og energi. Sluk for lyset og elektriske apparater, når de ikke bruges, luk for varmen, når du lufter ud.

 

Affald

Det er vigtigt, at affald bliver fjernet fra kollegiet med det samme. Skraldeposer må ikke stå i gange og køkken i længere tid. Det lugter!

 

Ved brand

Ved din indflytning er det vigtigt at du orienterer dig om nød- og flugtvejenes placering, det kan komme dig til gode i tilfælde af brand.